ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
Monitoring wizyjny
SPRAWOZDANIA FINASOWE
Sprawozdania finasowe 2019
Sprawozdania finasowe 2020
Sprawozdanie finasowe 2021
Sprawozdanie finasowe 2022
Sprawozdanie finansowe 2023
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań
Przetargi
Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSEU w Bytowie w ramach programu: "Dostępna przestań publiczna"
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
Statut TECHNIKUM NR 2
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Regulamin dyżurów
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Deklaracja dostępności

Zarządzenie nr 5/2014

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie

z dnia 14 listopada 2014 roku

 

w sprawie zasad i trybu publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia   6 września 2001 r. (Dz. U. nr 112, poz. 198 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766 ze zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 10 poz. 68 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 1. Niniejsze zarządzenie określa zasady prowadzenia podmiotowej strony BIP ZSEU              w Bytowie, tj. zasad tworzenia, przekazywania i publikowania informacji publicznej w BIP oraz odpowiedzialność merytoryczną za utrzymanie BIP w stałej aktualności.

 2. ZSEU w Bytowie prowadzi urzędowy publikator teleinformatyczny – BIP: http://bip.zserbytow.infocity.pl.

 3. Publikowanie informacji na stronie BIP odbywa się z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej. W celu skorzystania z modułu administracyjnego należy się zalogować, tj. podać prawidłową indywidualną nazwę użytkownika (login) i hasło dostępowe.

 4. Kompletność i aktualizacja danych BIP powinna następować niezwłocznie po powstaniu informacji publicznej lub jej zmianie.

 5. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

 1. BIP – Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie,

 2. ZSEU w Bytowie – Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie,

 3. Informacja publiczna – każda informacja o sprawie publicznej, podlegająca udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej,

 4. Kierownik jednostki – dyrektor ZSEU w Bytowie,

 5. Realizatorzy – pracownicy administracji odpowiedzialni za dostarczanie informacji publicznej do BIP,

 6. Redaktor – osoba wyznaczona i upoważniona przez Dyrektora szkoły do wykonywania zadań, związanych z prowadzeniem BIP, tj. zamieszczania w nim informacji publicznych i ich modyfikacji,

 7. Panel administracyjny BIP – element systemu teleinformatycznego udostępniony redaktorowi w celu prowadzenia BIP, a w szczególności zarządzania jego strukturą i aktualizowania treści,

 8. Struktura BIP – główny element graficzny i funkcjonalny BIP oraz ich rozmieszczenie względem siebie.

   

  §2

  Ogólne zasady publikowania informacji publicznej w BIP

 1. Publikowanie informacji w BIP odbywa się zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

 2. Informacje publiczne zamieszczane w BIP nie mogą zawierać reklam oraz niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych.

 3. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach, określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

 4. Realizowana jest zasada zamieszczania treści dokumentów z danej jednostki organizacyjnej szkoły na stronach BIP, które opisują lub dotyczą czynności służbowych wykonywanych w jednostce organizacyjnej, podlegających publikacji.

 5. Realizator przygotowuje do przesłania drogą elektroniczną, redaktorowi BIP.

 6. Treść dokumentu, przygotowanego do zamieszczenia na stronie BIP wymaga pisemnego zatwierdzenia przez kierownika jednostki.

 7. Treść dokumentu, przesłanego do zamieszczenia na BIP, przechowywana jest w jednostce organizacyjnej, w której została wytworzona.

 8. Przesłana od realizatora treść dokumentu jest zamieszczana na stronach BIP przez redaktora BIP.

   

  §3

  Zadania w zakresie publikowania informacji

  Kierownik jednostki

 1. Kierownik jednostki, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, sprawuje formalny i merytoryczny nadzór nad przygotowaniem przez realizatora treści dokumentów do BIP oraz aktualnością treści już zamieszczonych w BIP.
 2. Kierownik jednostki nadaje, modyfikuje i usuwa uprawnienia do panelu administracyjnego BIP, pozwalające na wprowadzanie informacji oraz dokonywanie zmian w treści informacji publicznej, udostępnionej na stronie podmiotowej BIP.
 3. Prowadzi nadzór nad strukturą BIP.
 4. Do zadań kierownika jednostki należy w szczególności zatwierdzanie przygotowanych treści dokumentów do zamieszczenia w BIP, poprzez ich podpisanie oraz określanie czasu ważności publikowanej treści informacji.

Redaktor BIP

 1. Redaktor BIP ponosi odpowiedzialność za utrzymanie standardu struktury strony podmiotowej BIP, w postaci szablonów stron WWW, przeznaczonych do wypełnienia treścią.
 2. Przekazuje ministrowi właściwemu ds. administracji publicznej informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu – www.bip.gov.pl oraz powiadamia go o zmianach w treści tych informacji.
 3. Do zadań redaktora BIP należy w szczególności, zamieszczanie na stronach BIP otrzymanych informacji w miejscach wskazanych przez realizatorów.

Realizator

 1. Do zadań realizatora należy w szczególności:
 1. przygotowanie treści dokumentów na stronę BIP,

 2. dostarczanie do redaktora BIP, drogą elektroniczną, przygotowanej informacji, w celu jej publikacji w BIP,

 3. na wniosek kierownika jednostki, dokonywanie zmian w treści zamieszczonych informacji i przesłanie ich do redaktora BIP.

   

  §4

  Struktura BIP

 1. Za opracowanie struktury BIP i jej nadzór odpowiada dyrektor.

 2. Zmiany w strukturze BIP obejmujące dodanie, modyfikowanie oraz usunięcie jej elementu dokonywane są w porozumieniu z dyrektorem.

   

  §5

  Nadawanie uprawnień do administrowania danymi, umieszczonymi na stronie podmiotowej BIP

 1. Uprawnienia do panelu administracyjnego BIP posiada redaktor.

 2. Nadawanie, modyfikowanie i wycofywanie uprawnień do panelu administracyjnego BIP odbywa się wyłącznie na wniosek dyrektora szkoły.

 3. Wyznaczonej osobie nadawany jest login i hasło za pomocą, którego loguje się do systemu.

 4. Redaktor zobowiązany jest do zachowania w poufności przyznanego  mu indywidualnego loginu i hasła dostępu do panelu administracyjnego BIP.

   

  §6 

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Beata Majewicz
Udostępnił: Beata Majewicz (2014-11-14, godz. 08:28)
Modyfikacja: Beata Majewicz (2014-11-14, godz. 08:27)
Odwiedzin: 8025

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 413116