ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
Monitoring wizyjny
SPRAWOZDANIA FINASOWE
Sprawozdania finasowe 2019
Sprawozdania finasowe 2020
Sprawozdanie finasowe 2021
Sprawozdanie finasowe 2022
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
Statut TECHNIKUM NR 2
Statut III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Regulamin dyżurów
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Główny księgowy
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Deklaracja dostępności

 

Spis treści:

 

Rozdział I:       Instrukcja postępowania 

Rozdział II:      Opis przedmiotu zamówienia 

Rozdział III:     Wzory formularzy stanowiących załączniki do oferty

Załącznik 1      Formularz Oferty;

Załącznik 2     Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Załącznik 3      Zdjęcia JPG166, JPG168 przedstawiające widok ściany;

Załącznik 4      Wykaz posiadanego doświadczenia;

Załącznik 5      Widok ściany wspinaczkowej na tle ściany;

Załącznik 6      Przekrój pionowy obiektu sali sportowej.

Rozdział IV:     Projekt umowy

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA


 

Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:

Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

Zamawiającym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy;

Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.);

SIWZ - należy przez to rozumieć skrót od nazwy specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnoszący się wyłącznie do niniejszej specyfikacji;

cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca, 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie z siedzibą przy ul. Derdowskiego 3 w Bytowie, 77-100 Bytów, tel./fax. (059) 822 30 14/ (059) 33 81, e-mail: zser@wp.pl, http://www.zserbytow.edu.pl zwany dalej "Zamawiającym" zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 "Ustawy" o wartości poniżej 60.000 euro pn.: "Wykonanie ściany wspinaczkowej do sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie im. Stanisława Staszica przy ul. Derdowskiego 3".

Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy "Ustawy", oraz w sprawach nieuregulowanych "Ustawą", przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować "SIWZ". Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano "SIWZ", oraz zamieści jej treść na stronie internetowej pod adresem http://www.zserbytow.edu.pl. W przypadku, gdy modyfikacja powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian.

W dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest dokładne zapoznanie się z "SIWZ".

 

 

1.       Przedmiot zamówienia.

1.1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ściany wspinaczkowej oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji technicznej.

1.2.    Podstawę opracowania dokumentacji technicznej stanowią:

1.2.1.        szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział II niniejszej SIWZ.

1.3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

2.       Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy.

 

3.       Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.

 

4.       Termin wykonania zamówienia - 30 dni od dnia zawarcia umowy.

 

5.       Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

5.1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1.1.             posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, i:

a.                   przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;

b.                   przedstawią aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5.1.2.             posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, i:

a.                   przedstawią wykaz zawierający realizację minimum 3 zamówień polegających na wykonaniu wewnętrznej ściany wspinaczkowej o wartości nie mniejszej niż 35.000 zł każde, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru, oraz załączą dokument potwierdzający, że zostały one wykonane należycie;

5.1.3.            znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5.1.4.             nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5.2.    Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia", przy dodatkowym oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 niniejszej "SIWZ". Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

5.3.    Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

6.       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1.    W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:

6.1.1.        oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 "Ustawy", na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do "SIWZ";

a.                 w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną oświadczenie określone przepisami art. 22 ust. 1 "Ustawy" musi zostać złożone przez każdego z wykonawców;

6.1.2.        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.1.3.        aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

a.                przedstawią wykaz zawierający realizację minimum 3 zamówień polegających na wykonaniu wewnętrznej ściany wspinaczkowej na formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 4 do "SIWZ" o wartości nie mniejszej niż 35.000 zł każde, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru, oraz załączą dokument potwierdzający, że zostały one wykonane należycie;

Doświadczenie Uczestników konkursu składających wspólną ofertę winny spełniać łącznie wszystkie podmioty składające wspólną ofertę.

6.2.    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.2 i 6.1.3. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

6.2.1.        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

6.2.2.        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6.2.3.        nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

6.3.    Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.4.    Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 "Ustawy".

 

7.        Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

7.1.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów oraz informacji faksem pod numer (059) 822 30 15 pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia ich treści na piśmie.

7.2.    Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze "SIWZ", sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie na adres: Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie, ul. Derdowskiego 3, 77-100 Bytów. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: (0-59) 822 30 15 pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie.

7.3.    Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

7.4.    Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono "SIWZ" bez wskazania źródła zapytania, oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

 

8.       Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcą.

8.1.    Stanisław Kożyczkowski - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie, ul. Derdowskiego 3, 77-100 Bytów, pok. nr 109, tel. (059) 822 30 14.

 

9.       Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

 

10.   Termin związania ofertą.

10.1.Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 "Ustawy" wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

11.   Opis sposobu przygotowania oferty.

11.1.Oferta wraz z załącznikami musi zawierać:

11.1.1.    wypełniony formularz ofertowy, według formularza stanowiącego załącznik Nr 1 do "SIWZ";

11.1.2.    dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wymienione w pkt 6 "SIWZ";

11.1.3.    w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 11.5.3.;

11.1.4.    w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

11.1.5.    w przypadku wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej - umowę spółki cywilnej.

11.2.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści "SIWZ". Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez zamawiającego. Dopuszcza się dołączenie do oferty załączników opracowanych przez wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez zamawiającego. Oferty wykonawców, którzy dołączą załączniki o innej treści niż określona w "SIWZ" zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 "Ustawy".

11.3.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 "Ustawy".

11.4.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

11.5.Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionych(ego) przedstawicieli(a) wykonawcy.

11.5.1.    W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą ofertę;

11.5.2.    Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);

11.5.3.    w przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę, zawierającej umowę i podejmującej wszelkie inne czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez mocodawcę lub notarialnie.

11.6.Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie np.: nie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie spowoduje odrzucenie oferty.

11.7.Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami była ponumerowana kolejnymi numerami.

11.8.Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć.

11.9.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osoby(ę) podpisujące(ą) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

11.10.                 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł że nie mogą one być udostępniane.

11.10.1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje   techniczne,   technologiczne,   organizacyjne   przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

11.10.2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

11.10.3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

11.10.4. Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 ustawy);

11.10.5. Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia;

11.10.6. Udostępnianie  protokołu   oraz  załączników  do   protokołu   odbywać  się   będzie na poniższych zasadach:

a.                   osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisem­ny wniosek o udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu (np.: ofert);

b.                   Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione;

c.                   po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu.

11.11.                 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

11.11.1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

11.11.2. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem;

11.11.3. wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę" w miejscu "np.: nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

11.12.                 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 "Ustawy".

 

12.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

12.1.Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Bytowie ul. Derdowskiego 3 pokój nr 16 do dnia 26.10.2006 r, do godz. 9:00.

Kopertę     zewnętrzną,      nie     oznakowaną     nazwą     Wykonawcy      należy     zaadreso­wać: "Oferta w postępowaniu pn.: "Dostawa i montaż ściany wspinaczkowej do sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych im. Stanisława Staszica w Bytowie przy ul. Derdowskiego 3". Nie otwierać przed dniem 26.10.2006 r. godz. 9:15.

12.2.Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

12.3.Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

12.4.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.

12.5.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem "ZMIANA OFERTY".

12.6.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

12.7.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postę­powania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie "WYCOFANIE OFERTY".

12.8.Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.

12.9.Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA OFERTY" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

12.10.                 Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.10.2006 r. o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego w Bytowie, ul. Derdowskiego 3, pok. Nr 109.

12.11.                 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Wykonawca nieobecny na otwarciu ofert może złożyć pisemny wniosek o podanie odczytanych informacji.

 

13.   Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

13.1.Wykonawca wpisuje do formularza Oferty cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna uwzględniać udzielone upusty.

 

14.   Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

 

15.   Kryteria i sposób oceny ofert.

15.1.   Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryterium:

15.1.1.    cena - znaczenie 100%

15.2.   W toku badania i oceny ofert niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

15.3.    Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób wskazany w art. 88 "Ustawy".

15.4.    Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom "Ustawy", "SIWZ", oraz która zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

15.5.   W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

15.6.   Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

15.7.   Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy, uzgodnione w terminie ustawowym.

 

16.   Informacja o dopełnieniu formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

16.1.Zamawiający nie przewiduje dopełniania formalności związanych z ofertą przed podpisaniem umowy.

 

17.   Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

18.   Projekt umowy zawarto w Rozdziale IV "SIWZ".

 

19.   Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

19.1.Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów "Ustawy" przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI "Ustawy".

19.2.Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, iż protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

19.3.Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobę nieuprawnioną Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania.

19.4.Protest winien wskazywać:

19.4.1.    oprotestowaną czynność albo zaniechanie Zamawiającego;

19.4.2.    żądanie Protestującego;

19.4.3.    zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

19.5.Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.6.Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

19.6.1.    treści ogłoszenia - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu;

19.6.2.    postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu;

19.6.3.    wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu;

19.6.4.    wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu;

19.6.5.    Protest inny niż wymienione w pkt od 19.6.1 do 19.6.4 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

19.7.Od rozstrzygnięcia protestu Wykonawcy przysługuje odwołanie.

19.8.Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie pięciu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającego.

19.9.Wnosząc odwołanie Wykonawca zobowiązany jest wnieść wpis.

19.10.                 Dowód uiszczenia wpisu należy dołączyć do odwołania.

19.11.                 Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu okręgowego.

19.12.                 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

19.13.                 Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

 

 

ROZDZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 

Rozdział II

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż sztucznej ściany wspinaczkowej

 

ZAMAWIAJĄCY:  Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Bytowie im. Stanisława Staszica w Bytowie, ul. Derdowskiego 3. NIP 842-10-22-440

PRZEZNACZENI: Ściana wspinaczkowa będzie służyć nauce , rekreacji , szkoleniu i doskonaleniu  technik wspinaczkowych oraz technik asekuracji i ratownictwa .

jak również rozgrywaniu zawodów wspinaczkowych. Ściana zostanie zamocowana na wewnętrznej szczytowej ścianie sali sportowej ZSER w Bytowie zgodnie z załącznikiem nr 5. Widok ściany nośnej pod sztuczną ścianę przedstawiają zdjęcia załączone do specyfikacji  -załącznik nr3 (JPG166, JPG168). Dane techniczne konstrukcji ściany nośnej przedstawia przekrój pionowy budynku sali gimnastycznej w formie załącznika nr 6.

PODSTAWA ZAMÓWIENIA: Ściana wspinaczkowa zostanie wykonana i zmontowana w oparciu o projekt techniczno-wykonawczy sporządzony przez Wykonawcę.

 

PARAMETRY ŚCIANY:

Ÿszerokość                         - 7,0 m

Ÿwysokość                         - 7,8 m

Ÿmax przewieszenie          - 1,5 m

Ÿpowierzchnia wspinaczkowa z powierzchniami bocznymi  - 64, 94 mkw.

Ilość użytkowników - 5 lub 6 par wspinaczkowych

OPIS i UKŁAD ŚCIANY - pięć torów o różnym nachyleniu.

Wykonawca wykona ścianę wspinaczkową z materiałów słabo rozprzestrzeniających ogień(SRO) w sekwencji i z poszycia zgodnie z załącznikiem nr 5 i poniższym opisem:

 

  1. Jeden tor o szerokości 1,5 m (tor pionowy "I")+ jeden tor o szerokości 1,25 m (tor pionowy "II")wykonany z paneli z laminatu poliestrowego;  profilowanych - naśladujących powierzchnię naturalnych form skalnych; o wysokości 7,8m. ( PN-EN 12572 ) z gniazdami do montażu chwytów  "wpuszczanych " w płaszczyźnie paneli i chwytów nakręcanych.
  2. Jeden tor pionowy o szerokości 1,5m - " III" z przewieszeniem górnej krawędzi 1,5m od pionu. Początek przewieszenia na wysokości 3,3m. Wysokość wzdłuż pionu 4,5m. Wykonany z  paneli wspinaczkowych płaskich  ( PN-EN 12572 ); wykonane na bazie sklejki gr. 18 mm ( wg. PN-83/D-97003 ); powlekanej farbą chlorokauczukową lub "równoważną" o wysokiej odporności na ścieranie; o wysokości 7,8m;  bez  powierzchni tarciowej; z chwytami nakręcanymi. Widok z boku oraz wymiary przedstawiono w załączniku nr 5.
  3. Jeden tor pionowy o szerokości1,5 m -" IV" z okapem 0,8m. na wysokości 3,3m.  Przewieszenie górnej krawędzi 1,5m od pionu. Okap wykonany z laminatu poliestrowego w kształcie przedstawionym na przekroju bocznym lub zbliżonym, "równoważnym". Wysokość wzdłuż pionu 4,5m. Tor wykonany z paneli wspinaczkowych płaskich( PN-EN 12572 ); wykonane na bazie sklejki gr. 18 mm ( wg. PN-83/D-97003 ); powlekanej farbą chlorokauczukową lub "równoważną" o wysokiej odporności na ścieranie; o wysokości 7,8 m; bez powierzchni tarciowej; z chwytami nakręcanymi. Widok z boku oraz wymiary przedstawiono w załączniku nr 5.
  4. Jeden tor pionowy o szerokości1,25 m.- "V". Wykonany z paneli wspinaczkowych płaskich ( PN-EN 12572 ); wykonane na bazie sklejki gr. 18 mm ( wg. PN-83/D-97003 ); powlekanej farbą chlorokauczukową lub "równoważną" o wysokiej odporności na ścieranie; o wysokości 7,8m;  bez powierzchni tarciowej; z chwytami nakręcanymi.

 WYPOSAŻENIE ŚCIANY :

 

   a) Ilość gniazd do montażu chwytów :

-         chwyty " wpuszczane " w płaszczyźnie paneli wspinaczkowych - 1 szt.  na 1 mkw - 22 kpl

-         chwyty nakręcane  - 16 gniazd na 1 mkw płyty na bazie sklejki + 6 gniazd na 1mkw paneli poliestrowych. Razem: 700 +129= 829

   

  b) Ilość chwytów wspinaczkowych 

-         chwyty " wpuszczane " w płaszczyźnie paneli wspinaczkowych  - 22 kpl

-         chwyty nakręcane  - 300 kpl plus śruby

-         Klucz do śrub typu " imbus" - 2 szt.

 

   c)  Asekuracja

-         Górne punkty asekuracyjne -  6 kpl

-         Indywidualne punkty asekuracyjne - 20 kpl; umieszczone głównie na torze: III i IV.

Szczegółowe rozmieszczenie punktów zostanie ustalone z Zamawiającym.

-         Punkty stanowiskowe - 6 kpl

d)  Z prawej strony toru "V" zostanie zamocowana drabina stała  w postaci elementów stalowych wmontowanych w ścianę nośną umożliwiająca dotarcie na wysokość górnej krawędzi ściany. Drabina z systemem autoasekuracji. Początek drabiny na wysokości 3m od posadzki.

 

DODATKOWE  WYPOSAŻENIE ŚCIANY - SPRZĘT WSPINACZKOWY :

 

-         lina statyczna - 90 mb

-         lina dynamiczna  - 36 mb

-         uprząż wspinaczkowa biodrowa ( różne rozmiary ) - 10 szt.

-         ekspresy - 20 szt.

-         przyrząd asekuracyjny(kubki asekuracyjne ATC) - 6 szt.

-         karabinek zakręcany stalowy - 6 szt.

-         Pas piersiowy - 1 szt.

SPOSÓB WYKONANIA MONTAŻU:

Wykonanie oraz montaż ściany wspinaczkowej zostanie zrealizowane zgodnie z normą dotyczącą sztucznych ścian wspinaczkowych - PN-EN 12572 określającą m.in.

-         sposób rozmieszczenia punktów asekuracyjnych oraz ich parametry wytrzymałościowe

-         parametry techniczne paneli wspinaczkowych.

Ponadto montaż i  wykonane będzie zgodnie z przepisami norm PN-M-47900 oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPS z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano -montażowych i rozbiórkowych oraz z rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 marce 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

KONSTRUKCJA :

Konstrukcja wsporcza będzie wykonana zgodnie z normą PN90/B-03200. Konstrukcję wsporczą stanowią  słupy stalowe wykonane z profili zamkniętych; zainstalowanych na podwalinie stalowej z ceownika, długości 7000 mm zakotwionej do ściany nośnej na wysokości posadzki. Konstrukcja wsporcza będzie zamocowana  w ścianie budynku kotwami wytrzymałościowymi Hilti lub podobnych na wysokości filarów żelbetowych i dwóch wieńców żelbetowych widocznych w załączniku nr 5 i w załączniku nr 6. Słupy stężone będą ze sobą  kątownikami stalowymi  50 x 50mm. W celu usztywnienia konstrukcji zostanie zastosowane stężenie krzyżowe w płaszczyźnie zastrzałów i wysięgników poziomych . Zastrzały   wykonane będą z  profili zamkniętych  Do słupów , zastrzałów i konstrukcji mocowane będą panele wspinaczkowe ( wg PN-EN 12572 )  według  rysunków dokumentacji technicznej dostarczonej przez Wykonawcę. W panelach osadzone będą ocynkowane gniazda dwojakiego rodzaju M10 mocujące chwyty wspinaczkowe. Wszystkie elementy stalowe będą zabezpieczone antykorozyjnie.

Punkty asekuracyjne będą mocowane bezpośrednio do konstrukcji.

Dokumentacja techniczna  zostanie wykonana wraz z obliczeniami statycznymi w/g obowiązujących norm.

BADANIA ODBIOROWE:

Zgodnie z normą  PN-EN 12572

 

SZKOLENIE OBSŁUGI:

Przeszkolenie  obsługi wraz z uzyskaniem uprawnień operatora ściany  wspinaczkowej.

 

OKRES GWARANCJI: 36 miesięcy. W okresie gwarancji przeglądy i ekspertyzy techniczne wykonywane są bezpłatnie przez Wykonawcę co 12 miesięcy.

 

CZAS REALIZACJI:

30 dni od podpisania umowy

KOLORYSTYKA: pomarańczowa przechodząca w fiolet lub w podobnym odcieniu.

 

WYMOGI PRAWNE, ATESTY:

   Ściana wspinaczkowa musi spełniać wymagania wszystkich obowiązujących norm i posiadać wszystkie wymagane atesty,  m.in.:

- Musi być wykonana zgodnie z Europejskimi i Polskimi Normami dotyczącymi sztucznych ścian wspinaczkowych  PN-EN 12572,

- Całość prac wykonana zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym , a w szczególności  z art. 5 i 10,

 -wszystkie elementy ściany muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej

 -elementy ściany wspinaczkowej muszą posiadać Certyfikat Instytutu Techniki  Budowlanej  dotyczący bezpieczeństwa ogniowego,

- ściana wspinaczkowa musi posiadać opinię bezpieczeństwa i higieny użytkowania   zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opiniowania urządzeń i sprzętu sportowego

 ( Dz.U. Nr.63 poz. 395 z dn. 10.06.1997r.)

Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy: projekt techniczno-wykonawczy wraz z  wymaganymi obliczeniami statycznymi sztucznej ściany wspinaczkowej. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy kompletny obiekt z pełną dokumentację techniczną oraz ze wszystkimi atestami określonymi Prawem Budowlanym oraz w zakresie bezpieczeństwa  według  prawa, norm  polskich i europejskich, w tym dokumenty:

- potwierdzenie wykonania ściany zgodnie z normą PN-EN 12572 oraz z normami branżowymi,

- potwierdzenie wykonania i montażu ściany zgodnie z projektem techniczno-montażowym,

- atesty PZH, certyfikaty i deklaracje zgodności zastosowanych materiałów,

- protokół z badań i testów określonych normą PN-EN 12572,

- dokumentację użytkowania, konserwacji i serwisu ściany wspinaczkowej.

Wykonawca w ramach zamówienia wykona i zainstaluje wszystkie elementy ściany oraz ułoży drogi wspinaczkowe w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamocuje informację i oznakowanie, w tym regulamin i drogę ewakuacyjną. Przeszkoli w zakresie obsługi jedną osobę z personelu Zamawiającego, czego potwierdzeniem będzie uzyskanie uprawnień operatora ściany wspinaczkowej.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

WZORY FORMULARZY STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

(pieczęć Wykonawcy)

Oferta

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa i montaż ściany wspinaczkowej do sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych im. Stanisława Staszica w Bytowie przy ul. Derdowskiego 3":

............................................

(nazwa oraz adres Wykonawcy/Wykonawców a w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie: nazwy i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków Konsorcjum)

 

1)                   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do jej treści żadnych zastrzeżeń.

2)                   Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto ............ zł, słownie:..............................

................................ w tym należny podatek VAT.

3)                   Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie .. dni od daty podpisania umowy.

4)                   Na wykonane prace udzielamy zamawiającemu 3 letniej gwarancji.

5)                   Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w projekcie umowy.

6)                   Pozostaniemy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7)                   Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia projektu umowy stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

8)                   Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: .......................................

9)                   Ofertę niniejszą składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

10)               Załącznikami do niniejszej oferty są:

a.       ..............................

b.       ..............................

c.       ..............................

d.       ..............................

 

Podpis

.........................................................                                                                        upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

              miejscowość, dnia

* niepotrzebne skreślić


 

 ZAŁĄCZNIK NR 2

 

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Prawo zamówień Publicznych

Oświadczam, że:

1)       posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)       posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)       znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)       nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1)       wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie Jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2)       wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3)       wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)       osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przekupstwa skarbowego;

5)       spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przekupstwa skarbowego.;

6)       spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)       spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)       osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)       podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)    wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

11)    wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2.

12)    złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

13)    nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.

14)    nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

                                                                                                                                                             Podpis
.........................................................                                                                        upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

              miejscowość, dnia


 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

 

(pieczęć Wykonawcy)

Doświadczenie Wykonawcy

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa i montaż ściany wspinaczkowej do sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych im. Stanisława Staszica w Bytowie przy ul. Derdowskiego 3" oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat następujące zamówienia:

 

Lp.

Nazwa i adres Zamawiającego

Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę

Rodzaj wykonanych usług i ich przeznaczenie

Określenie, czy Wykonawca był Wykonawcą głównym, czy Podwykonawcą

Czas realizacji

początek

koniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do niniejszego zestawienia należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie wymienionych zamówień z należytą starannością.

 

                                                                      

 

       Podpis

.........................................................                                                     upoważnionego przedstawiciela Uczestnika Konkursu

              miejscowość, dnia

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6

  

 

 

ROZDZIAŁ III

PROJEKT UMOWY


 

 

Projekt Umowy dostawy

Nr ./Or/2006

 

Zawarta w dniu . .2006 r. pomiędzy:

Stanisławem Kożyczkowskim - Dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych przy ul. Derdowskiego 3 w Bytowie, 77-100 Bytów, zwanym dalej "Zamawiającym"

a

., z siedzibą przy ul. .

zwanym dalej "Wykonawcą"

w wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn.: "Dostawa i montaż ściany wspinaczkowej do sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych im. Stanisława Staszica w Bytowie przy ul. Derdowskiego 3" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), o treści następującej:

 

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę i montaż ściany wspinaczkowej oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji technicznej.

 

§2

1. Zakres rzeczowy dostawy określa:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

- oferta Wykonawcy;

2. Zmiana zakresu rzeczowego umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

 

§3

Termin realizacji zamówienia ustala się na:

1. rozpoczęcie - . .2006 r.

2. zakończenie -  . .2006 r.

 

§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za powstałe szkody materialne i następstwa nieszczęśliwych wypadków osób trzecich powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy.

 

§5

Za nadzór techniczny prac związanych z dostawą i montażem ze strony Zamawiającego odpowiedzialny będzie mgr inż. Michał Fijałkowski.

 

§6

1. Za realizację przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie: brutto: . zł słownie złotych : . złotych ./100 w tym obowiązujący podatek VAT (22%).

2. Wynagrodzenie określono na podstawie przeprowadzonego przetargu.

 

§7

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości wynagrodzenia umownego brutto, od których realizacji odstąpiono.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za niedotrzymanie terminu w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień po upływie terminu.

b) za niedotrzymanie terminu w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień po terminie na ich usunięcie.

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych mu kar umownych z faktury Wykonawcy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

 

§8

1. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić osobie o której mowa w §5 roboty zanikające lub ulegające zakryciu.

2. Prowadzący nadzór techniczny ma prawo wstrzymania prac montażowych o ile są one wykonywane niezgodnie z dokumentacją projektową lub sztuką budowlaną.

3. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu oraz osobie o której mowa w §5 gotowość do odbioru końcowego.

4. Zamawiający dokona odbioru w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od dokonania odbioru końcowego, jeżeli cały zakres prac określonych umową nie został wykonany.

6. Wykonawca na dzień odbioru przedstawi atesty lub aprobaty techniczne.

7. Z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

 

§8

1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą VAT w oparciu o dokumenty o których mowa w pkt. 2.

2. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez osobę o której mowa w §5, Zamawiającego i dołączony do przedłożonej faktury.

3. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu na wskazane konto Wykonawcy z konta Zamawiającego.

 

§9

1. Strony postanawiają, że w przypadku dokonania odbioru końcowego z wykazanymi w protokole odbioru usterkami, Zamawiający jest upoważniony do zatrzymania z faktury końcowej kaucji gwarancyjnej na poczet kosztów usuwania wad w wysokości do 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

2. Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Wykonawcy na podstawie komisyjnego protokołu usunięcia wad w terminie 14 dni od daty jego sporządzenia.

3. Zamawiający ma prawo zlecić na koszt Wykonawcy usunięcie stwierdzonych wad, o ile ten pozostanie w zwłoce dłużej niż 14 dni.

 

§11

Strony postanawiają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych będą płacić odsetki za opóźnienie w zapłacie w wysokości odsetek ustawowych.

 

§12

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 3 letniej gwarancji na przedmiot objęty umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatnie przeglądy i ekspertyzy techniczne co 12 m-cy.

 

§13

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nie ważna.

 

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§15

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwóch egzemplarzy dla każdej ze Stron.

 

§16

Integralną część niniejszej umowy stanowi:

1. Oferta Wykonawcy - zał. Nr 1;

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał. Nr 2.

 

 

 

Zamawiający:                                                                          Wykonawca:

 

 

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
Przekroj pionowy 6[1].10.2006.wmf494,54 kBPOBIERZ (219,50 kB)
sciana wspinaczkowa.wmf116,45 kBPOBIERZ (60,79 kB)
Zdjęcia z otwarcia Ekonoma 166.jpg734,22 kBPOBIERZ (718,95 kB)
Zdjęcia z otwarcia Ekonoma 168.jpg652,14 kBPOBIERZ (631,82 kB)
Autor dokumentu: Katarzyna Karnicka
Udostępnił: Katarzyna Karnicka (2006-10-09, godz. 11:27)
Modyfikacja: Katarzyna Karnicka (2006-10-09, godz. 12:29)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 389502